موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (با کاروان تاريخ - عکس)           WWW.IICHS.ORG

مجموعه اول

[ 164 - 1ع ]
عمارت كلاه فرنگي لالهزار
[ 3248 - 1ع]
ناصرالدين شاه قاجار به اتفاق مظفرالدين ميرزا وليعهد، عليرضا عضدالملك و چند تن در شكارگاه
96 - 122ج]
شعبانعلي جعفري (مدير باشگاه جعفري) در زورخانه جعفري
 

[ 4 - 1ع]
حسن مستوفيالممالك و جمعي از اعضاي خانوادهاش در فرودگاه دوشان تپه
[5272 - 1ع ]
نماي جنوبي سر در باغ ملي و حركت واگن اسبي از مقابل آن
[5343- 1ع]
اجتماع مردم به هنگام حركت واگن اسبي در ميدان توپخانه اوايل خيابان علاءالدوله در تهران،‌ در دوره پهلوي اول
 

 

 

 

[2473 - 1ع ]
مظفرالدين شاه قاجار و امينالسلطان
[511 - 2ع]
عمارت مسكوني ظل‌السلطان در ميدان بهارستان
[3981 - 4ع]
دو تن از زنان هنگام شركت در كلاس آموزش قاليبافي در دوران پهلوي
 

 

 

 

[ 2232- 4ع]
نمايي از قلعه بم (ارگ بم)
[329 - 4ع]
معلمان و دانش‌آموزان يكي از مدارس تهران
[ 10078- 3ع]
چند تن از فرزندان خردسال ظل‌السلطان و معلمين و خدمه آنان
 

 

 

[88 - 1ع]
قواي اعزامي به جنوب به فرماندهي محمدحسين ميرزا فيروز جهت سرکوبي عشاير فارس
[3935 - 1ع]
دکتر اميراعلم هنگام تدريس به دانشجويان پزشکي
[5385 - 1ع]
نمايي از ساختمان نظام تهران در اوايل دوره پهلوي
 

 

[4070- 1ع]
محمد خان اميرتومان رئيس مدرسه دارالفنون
[6023 - 11ع]
مقابله پليس با تظاهرکنندگان در 30 تير 1331
[1089 - 924ر ]
دو تن از سربازان ملبس به لباس سربازان دوره هخامنشي مقابل مجلس سنا
 

 

 

 

[548 - 4ع]
گروهي از محصلين هنگام سوار شدن اتوبوس در اوايل دوره پهلوي
[4116 - 4ع]
پرورشگاهي در مشهد
[4503 - 7ع]
حمل بوته
 

 

 

 

[5688 - 7ع]
کودکان دبستاني در کنار انبوهي از بوته به مناسبت چهارشنبه سوري
[293 - 8ع]
تالار جلسات ويژه و خصوصي ساختمان مجلس شوراي ملي
[312 - 124ز ]
اسکناس يک توماني رايج در دوره ناصرالدين شاه قاجار
 

 

[131580- 275م]
عبور اتومبيل رضا شاه از رود کارون
[ 131403- 275م]
نقشه دارالخلافه تهران در سال 1275 ق.
[ 578 - 124ط ]
تردد خودروها از مقابل بانک ملي ايران شعبه بازار تهران
 

 

 

[194- 6ع]
عده‌اي از زنان خانواده معيرالممالک
[656 - 124ط ]
ناصرالدين شاه قاجار به اتفاق اعتمادالسلطنه و امانالله اردلان (فخرالملک)
[8060 - 4ع]
نمايي از ساختمان مجلس شوراي ملي در بهارستان هنگام برگزاري جشن
 


چاپچاپ
www.iichs.org