[ 3248 - 1ع]

ناصرالدين شاه قاجار به اتفاق مظفرالدين ميرزا وليعهد، عليرضا عضدالملك  و چند تن در شكارگاه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org