[131580- 275م]

عبور اتومبيل  رضا شاه پهلوي از رود كارون

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org