[5343 - 1ع]

اجتماع مردم به هنگام حركت واگن اسبي در ميدان توپخانه اوايل خيابان علاءالدوله در تهران،‌ در دوره پهلوي اول

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org