[88 -]

قواي اعزامي به جنوب به فرماندهي محمدحسين ميرزا فيروز جهت سركوبي عشاير فارس

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org