[5272 – 1ع ]

نماي جنوبي سر در باغ ملي و حركت واگن اسبي از مقابل آن

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org