[656 - 124ط ]

ناصرالدين شاه قاجار به اتفاق اعتمادالسلطنه و امانالله اردلان (فخرالملك)

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org