[6023 - 11ع]

مقابله پليس با تظاهركنندگان در 30 تير 1331

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org