[131403- 275م ]

نقشه دارالخلافه تهران در سال 1275 ق.

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org