[548 -]

گروهي از محصلين هنگام سوار شدن اتوبوس در اوايل دوره پهلوي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org