[ 4 - 1ع]

حسن مستوفيالممالك و جمعي از اعضاي خانوادهاش در فرودگاه دوشان تپه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org