[ 5385 - 1ع ]

نمايي از ساختمان نظام تهران در اوايل دوره پهلوي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org