[3981 - 4ع]

دو تن از زنان هنگام شركت در كلاس آموزش قاليبافي در دوران پهلوي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org