[ 8060 - 4ع]

نمايي از ساختمان مجلس شوراي ملي در بهارستان هنگام برگزاري جشن

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org