[ 4070 – 1ع]

محمد خان اميرتومان رئيس مدرسه دارالفنون

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org