[ 4-2232ع]

نمايي از قلعه بم (ارگ بم)

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org