[312 - 124ز ]

اسكناس يك توماني رايج در دوره ناصرالدين شاه قاجار

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org