[1089 - 924ر ]

دو تن از سربازان ملبس به لباس سربازان دوره هخامنشي مقابل مجلس سنا

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org