موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (با کاروان تاريخ - عکس)           WWW.IICHS.ORG

مجموعه سيزدهم

[3368 - 1ع]

فضل‌الله زاهدي نخست‌وزير و ريچارد نيکسون معاون رئيس‌جمهور آمريکا در فرودگاه مهرآباد

[2482 - 1ع]

وکيل‌الملک وزيرخلوت هنگام خواندن عريضه در حضور مظفرالدين ميرزا

[4505 - 7ع]

مغازه مسگري در تهران قديم

 

[260 - 124ط]

نانوايي سنگکي در اواخر دوره قاجار

[5044 - 1ع]

نمايي از ايوان مطهر امام حسين (ع) به هنگام اقامه نماز جماعت

[61 - 6ع]

اقامه نماز جماعت در مسجد جامع تهران در دوره مظفرالدين شاه

 

[4176 - 7ع]

يک گروه تعزيه‌خوان

[6921 - 4ع]

نمايي از عمارت قديمي در دروازه بهشت

[4799 - 1ع]

خيابان ناصريه (شمس‌العماره) تهران در سنه 1310

 

[131585 - 275م]

راه شوسه چالوس ـ تهران در دهه 1310

[1494 - 115ز]

تحصن جماعت سقط فروش در سفارت انگليس

[5781 - 1ع]

مراسم جشن ورود اولين قطار به خراسان

 

[2867 - 1ع]

ناصرالدين شاه قاجار به اتفاق عده‌اي از درباريان و پيشخدمتان

[2 - 141ي]

نماي بيروني عمارت قزاقخانه در ميدان مشق در دوره قاجاريه

[67 - 1ع]

دسته موزيک دانش‌آموزان مدرسه نظام با لباس سوئدي در ميدان مشق تهران

 

[1376 - 124ط]

احمدشاه قاجار در اوايل سلطنت

[7032 - 1ع]

افسران و درجه‌داران دايره محبس نظميه تبريز در اواخر دوره قاجاريه

[9134 - 4ع]

گوشه‌اي از مراسم تعزيه‌خواني در استان اصفهان

 

[1050 - 172ع]

رابيندرانات تاگور شاعر هندي در سفر به ايران در جمع عده‌اي از ادبا و دانشمندان ايراني

[154 - 6ع]

نماي بيروني قصر ناصرالدين شاه قاجار در بندر انزلي (بندر پهلوي)

[37 - 171ع]

سيد ضياءالدين طباطبايي و جمعي از صاحب‌منصبان و عوامل کودتاي سوم اسفند 1299

 

[30 - 64285 ن]

اعضاي کميسيون سربازگيري در شيراز با حضور رؤساي ادارت و معتمدين محلي

[3826 - 1 ع]

حرکت واگن اسبي در سه راه امين حضور تهران در اوايل دوره پهلوي

[769 - 1ع]

اعضاي مجلس سربازگيري در کرمانشاه با حضور عده‌اي از نظاميان و مقامات محلي

 

[1025 - 172 ع]

احمدشاه قاجار هنگام جلوس بر تخت سلطنت در مجلس شوراي ملي

[2143 - 4 ع]

نمايندگان دوره دوم مجلس شوراي ملي

[3321 - 1 ع]

حضور عده‌اي از تجار و روحانيون در باغ خازن لشکر در دوره قاجاريه

 

 

 

[256 - 6ع]

ملکه جهان همسر محمدعلي شاه قاجار و فرزندانش هنگام اقامت در بندر اودساي روسيه

 

[2452 - 1ع]

مظفرالدين ميرزا وليعهد و برادرش کامران ميرزا نايب‌السلطنه

 


چاپچاپ
www.iichs.org