[67 - 1ع]

دسته موزيک دانش‌آموزان مدرسه نظام با لباس سوئدي در ميدان مشق تهران

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org