[5044 - 1ع]

نمايي از ايوان مطهر امام حسين (ع) به هنگام اقامه نماز جماعت

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org