[2452 - 1ع]

مظفرالدين ميرزا وليعهد و برادرش کامران ميرزا نايب‌السلطنه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org