[4799 - 1ع]

خيابان ناصريه (شمس‌العماره) تهران در سنه 1310

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org