[256 - 6ع]

ملکه جهان همسر محمدعلي شاه قاجار و فرزندانش هنگام اقامت در بندر اودساي روسيه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org