[2867 - 1ع]

ناصرالدين شاه قاجار به اتفاق عده‌اي از درباريان و پيشخدمتان

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org