[154 - 6ع]

نماي بيروني قصر ناصرالدين شاه قاجار در بندر انزلي (بندر پهلوي)

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org