[61 - 6ع]

اقامه نماز جماعت در مسجد جامع تهران در دوره مظفرالدين شاه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org