[2482 - 1ع]

وکيل‌الملک وزيرخلوت هنگام خواندن عريضه در حضور مظفرالدين ميرزا

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org