[1025 - 172 ع]

احمدشاه قاجار هنگام جلوس بر تخت سلطنت در مجلس شوراي ملي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org