[3321 - 1 ع]

حضور عده‌اي از تجار و روحانيون در باغ خازن لشکر در دوره قاجاريه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org