[2 - 141ي]

نماي بيروني عمارت قزاقخانه در ميدان مشق در دوره قاجاريه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org