[37 - 171ع]

سيد ضياءالدين طباطبايي و جمعي از صاحب‌منصبان و عوامل کودتاي سوم اسفند 1299

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org