اعلام

در تحقيقات تاريخي نظرات، موضعگيريها و عملكرد شخصيتها پيرامون وقايع و موضوعات مختلف از اهميت ويژه أي برخوردار است. هر چند كه بررسي عملكرد و شرح زندگي شخصيتها پايه و اساس تحقيقات مستقل نيز مي باشد.

       در همين راستا پايگاه اطلاع رساني اعلام طراحي شده است. اين پايگاه اطلاعاتي شامل 1162300 ركورد مي باشد كه اسامي افراد همراه با اطلاعات كتابشناختي و شماره صفحه مربوطه از 3050 جلد كتاب و نشريه استخراج شده است.

جهت رويت نمونه هايي از ركوردهاي موجود در اين بانك، روي موضوع مورد نظرتان كليك كنيد.

 

بانك  اعلام

ا ن

www.iichs.org