عكسهاي چاپي


 در منابع تاريخي مربوط به ايران عكسهاي زيادي به چاپ رسيده است. تاكنون بسياري از اطلاعات عكسهاي تاريخي مندرج در كتب و نشريات موجود در كتابخانه مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران توسط كارشناسان عكس شناسايي شده و اطلاعات آنها شامل 124597 ركورد در بانك مذكور ذخيره گرديده است.

جهت رويت نمونه هايي از ركوردهاي موجود در اين بانك، روي موضوع مورد نظرتان كليك كنيد.

 

بانك عكسهاي چاپي


 

 

www.iichs.org