واقعه آذربايجان

 

عنوان‌ : سپهبد مرتضي‌ يزدان‌پناه‌ در حال‌ صدور فرمان‌ رژه‌ بمناسبت‌ نجات‌ آذربايجان‌ در ميدان‌ سپه‌
 منبع : سالنامه‌ دنيا ج‌ 2
شماره‌ صفحه‌: 56

 

عنوان‌: رژه‌ جمعي‌ از سربازان‌ به‌ مناسبت‌ سالگرد نجات‌ آذربايجان‌ (واقعه‌ 21 آذر)
منبع‌ : تهران‌ مصور
شماره‌ صفحه‌: 1

 

عنوان : جمعي‌ از نظ‌اميان‌ موثر در واقعه‌ 21 آذر
منبع : تهران‌ مصور
شماره‌ صفحه‌ : 16

 

عنوان‌ : چند نمونه‌ از تمبر بيادبود آذرماه‌ سال‌ 1325
منبع : تهران‌ مصور
شماره‌ صفحه‌ : 4

 

عنوان : جعفر پيشه‌وري‌ رهبر حزب‌ دمكرات‌ آذربايجان‌
منبع : تهران‌ مصور
شماره‌ صفحه‌: 4

 

عنوان : مونتاژ تصاوير مربوط‌ به‌ واقعه‌ 21 آذر به‌ عكسهاي‌ محمدرضا پهلوي‌ و حاجيعلي‌ رزم‌آرا
منبع : خواندنيها
شماره‌ صفحه‌ : 1

 

عنوان‌: عده‌اي‌ از نيروهاي‌ مسلح‌ مردمي‌ آذربايجان‌ ط‌رفدار دولت‌ مركزي‌ در ايام‌ حكومت‌ پيشه‌وري‌
منبع : خواندنيها
شماره‌ صفحه‌ : 15

 

عنوان : محمدرضا پهلوي‌ و احمدقوام‌ نخست‌وزير در جريان‌ شركت‌ مجلس‌ يادبود شهداي‌ قواي‌ نظ‌امي‌ در آذربايجان‌ ، در مسجد سپهسالار تهران‌
منبع‌ : خواندنيها، سال‌ 7، شماره‌ 36
شماره‌ صفحه‌ : 1

 

عنوان‌ : رژه‌ تانكهاي‌ ارتش‌ در مراسم‌ 21 آذر روز نجات‌ آذربايجان‌
منبع‌ : خواندنيها
شماره‌ صفحه‌: 2

 

عنوان‌ : سپهبدمرتضي‌ يزدان‌پناه‌ در سال‌ 1325
منبع‌ : بنفشه
شماره‌ صفحه‌ : 3

 

عنوان‌ : سرلشگر اجعلي‌ رزم‌آرا در سال‌ 1325
منبع‌ : بنفشه‌
شماره‌ صفحه : 3

 

www.iichs.org