عمواوغلي، حيدر

 

نام‌ : عمواوغلي‌، حيدر
شماره‌صفحه‌ : 94،93،92،67،7،137،123،98
فتحي‌، نصرت‌الله‌.''آزاده‌گمنام‌''تهران‌:بي‌نا،.1333

 

نام‌ : عمواوغلي‌، حيدر
شماره‌صفحه‌ : 12،24،85،98،99،131
توضيح‌ : عضو فرقه‌دمكرات‌
جودت‌ ¡ حسين‌.''ازصدرمشروط‌يت‌تاانقلاب‌سفيد تاريخچه‌فرقه‌دموكرات‌ياجمعيت‌عاميون ايران‌''بي‌جا:چاپخانه‌درخشان‌،.1348(184 ص‌

 

نام‌ : عمواوغلي‌، حيدر
شماره‌صفحه‌ : 100،106
توضيح‌ : از رهبران‌مشروط‌ه‌
'اسناد تاريخي‌جنبش‌كارگري‌، سوسيال‌ـ دموكراسي‌و كمونيستي‌ايران‌: تحليلي‌از خط‌
مشي‌سياسي‌حزب‌توده‌ايرا'')

 

نام‌ : عمواوغلي‌، حيدر
شماره‌صفحه‌ : 210
صفايي‌، ابراهيم‌.''اسنادنويافته‌''بي‌جا :بي‌نا،.1349(256 ص‌

 

نام‌ : عمواوغلي‌، حيدر
شماره‌صفحه‌ : 13
خندان‌ عباس‌.''اعترافات‌سران‌حزب‌توده‌ايران‌''تهران‌:نشر انقلاب‌،.1362(ث‌، 71 ص‌

 

نام‌ : عمواوغلي‌، حيدر
شماره‌صفحه‌ : 110،108
كاتوزيان‌تهراني‌، محمدعلي‌.''اقتصاد سياسي‌ايران‌: استبداد شبه‌مدرنيسم‌ـ
1305 ج‌: ازمشروط‌يت‌تاسقوط‌رضاشاه‌''،مترجم‌:محمدرضارفيعي‌،تهران‌
:پاپيروس‌،.1366(239 ص)

 

نام‌ : عمواوغلي‌، حيدر
شماره‌صفحه‌ : 110،108
كاتوزيان‌تهراني‌، محمدعلي‌.''اقتصاد سياسي‌ايران‌: استبداد شبه‌مدرنيسم‌ـ
1305 ج‌: ازمشروط‌يت‌تاسقوط‌رضاشاه‌''،مترجم‌:محمدرضارفيعي‌،تهران‌
:پاپيروس‌،.1366(239 ص‌ )

 

نام‌ : عمواوغلي‌، حيدر
شماره‌صفحه‌ : 38،53،
قاسمي‌، ابوالفضل‌.''اليگارشي‌ياخاندانهاي‌حكومتگرايران‌ج‌''بي‌جا :رز،.1353

 

نام‌ : عمواوغلي‌، حيدر
شماره‌صفحه‌ : 92
قاسمي‌، ابوالفضل‌.''اليگارشي‌ياخاندانهاي‌حكومتگرايران‌ج‌''بي‌جا :رز،.1353

 

نام‌ : عمواوغلي‌، حيدر
شماره‌صفحه‌ : 155،275،
براون‌، ادوارد گرانويل‌.''انقلاب‌ايران‌''،مترجم‌:احمد پژوه‌،تهران‌:كانون‌
معرفت‌،.1338(4 + سي‌و پنجم‌، 811

 

 

ن

www.iichs.org