كليدواژه : ستارخان 

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 660
توضيح‌ : از مبارزان‌ مشروط‌ه‌
بزرگمهر، جليل‌.''مصدق‌ در محكمه‌ نظ‌امي‌ ... ج‌. 2''، ''43485''
شماره‌ راهنما : 3م‌4ب‌ DSR 1515 /

 

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 328،870
كسروي‌، احمد.''تاريخ‌ مشروط‌ه‌ ايران‌''، ''51785'' ([3]، 906، 28 ص‌.)
شماره‌ راهنما : 2ت‌5ك‌ DSR 1407 /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 61

رضازاده‌ لنگرودي‌، رضا.''يادگار نامه‌''، ''57791''(چهارده‌، 833، 62 ص‌.)

شماره‌ راهنما : 1363 2ي‌3ف‌ PIR /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 137،134
توضيح‌: سردار ملي‌
كسروي‌، احمد.''تاريخ‌ مشروط‌ه‌ ايران‌''، ''51785'' ([3]، 906، 28 ص‌.(
شماره‌ راهنما : 2ت‌5ك‌ DSR 1407 /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 173
توضيح‌: سردارملي‌
حجازي‌، محمد.''ميهن‌ ما''، ''66781'' (766 ص‌.(
شماره‌ راهنما : 1338 9م‌3ح‌ DSR 1476 /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 47،20،16،8،19،35
توضيح‌ : (سردار(
اتحاديه‌، منصوره‌ (نظ‌ام‌ مافي‌).''گزيده‌اي‌ از مجموعه‌ اسناد عبدالحسين‌ ميرزا فرمانفرما
1340 ـ 1325 هـ.ق‌. ج‌. 1''، ''43137''
شماره‌ راهنما : 1366 4گ‌ DSR 1310 /

 

نام‌ : ستارخان
شماره‌ صفحه‌ : 112
لپينگ‌، بريان‌.''سقوط‌ امپراط‌وري‌ انگليس‌ و دولت‌ دكتر مصدق‌''، ''43213''، مترجم‌: محمود عنايت‌،
([5]، 186 ص‌.(
شماره‌ راهنما : 1365 7س‌2ل‌ DSR 1515 /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 402
اسكندري‌، ايرج‌.''خاط‌رات‌ سياسي‌'' ([6]، 743 ص‌.(
شماره‌ راهنما : 1368 2خ‌5الف‌ DSR 1486 /

 

نام‌ : ستارخان
شماره‌ صفحه‌ : 180،232،236،240
توضيح‌ : سردار ملي‌
عنايت‌، حميد.''قهرمان‌ جنگل‌، سرگذشت‌ پر ماجراي‌ سردار نام‌آور جنگل‌''، ''44380'' (3، 286 ص (
شماره‌ راهنما : 9ق‌9ع‌ DSR 1471 /

 

نام‌ : ستارخان
شماره‌ صفحه‌ : 328
بازرگان‌، مهدي‌.''مدافعات‌ در دادگاه‌ غير صالح‌ تجديد نظ‌ر نظ‌امي‌''، ''53092'' (بيست‌ هفت‌، شش‌، هـ ،
349 ص‌.(
شماره‌ راهنما : 4م‌2ب‌ DSR 1670 /

 

نام‌ : ستارخان‌
شماره‌ صفحه‌ : 79
توضيح‌ : سردار بزرگ‌ مشروط‌يت‌
آرامش‌، احمد.''هفت‌ سال‌ در زندان‌ آريامهر''، ''43207'' (280 (
شماره‌ راهنما : 7هـ4آ DSR 1509 /

ن

www.iichs.org