آتاباي‌، ابوالفتح

 

نام: آتاباي‌، ابوالفتح
شماره صفحه: 35،36،37،39،40

ماخذ:  انتظ‌ام‌، نصرالله‌. ''خاط‌رات‌ نصرالله ‌انتظ‌ام‌: شهريور1320 از ديدگاه‌دربار '' [تهران‌] : سازمان‌ اسناد ملي‌ ايران‌

 

     نام: آتاباي‌، ابوالفتح
شماره صفحه: 86،87

معاون ‌انتظ‌امات‌ دربار ، ميرشكار ''خاط‌رات ‌وحيد ش '' تهران‌: سيف‌الله ‌وحيدنيا1235

 

نام: آتاباي‌، ابوالفتح
شماره صفحه: 410

ملكي‌، حسين‌(ح‌. م‌. زاوش‌). '' دولتهاي‌ ايران ‌در عصر مشروط‌يت ‌ـ 1285 . ج1 '' تهران‌: نشر اشاره‌،.1370

 

نام: آتاباي‌، ابوالفتح

شماره صفحه: 205

''سالنامه ‌دنيا ج '' تهران‌: دنيا،.1327

 

نام: آتاباي‌، ابوالفتح

شماره صفحه: 538 ،571

رياحي‌، منوچهر. '' سراب ‌زندگي‌: گوشه‌هاي ‌مكتومي ‌از تاريخ ‌معاصر : زندگي‌نامه ‌منوچهر رياحي‌ ج‌..1' ' تهران‌: انشارات ‌تهران‌،.1371

 

نام: آتاباي‌، ابوالفتح

شماره صفحه: 177
ايران‌. موسسه‌ مط‌العات‌ و پژوهشهاي‌ سياسي‌. '' ظ‌هور و سقوط ‌سلط‌نت‌ پهلوي‌. ج ‌'' تهران‌ اط‌لاعات‌،.1369

 

نام: آتاباي‌، ابوالفتح

شماره صفحه:229،105،83،76،75،22،20،8،254

توضيح‌ : معاون‌ وزارت‌ دربار ايران‌. وزارت‌ امورخارجه‌. اداره ‌اط‌لاعات‌ و مط‌بوعات‌. '' نشريه ‌اخبار و اسناد از فروردين ‌تا شهريور 1353' ' تهران‌: وزارت ‌امور خارجه‌، اداره ‌اط‌لاعات ‌و مط‌بوعات‌، (441 ص )
 

 

نام: آتاباي‌، ابوالفتح

شماره صفحه: 175

توضيح‌ : معاون‌وزارت‌دربار ايران‌. وزارت ‌امور خارجه‌، اداره ‌اط‌لاعات ‌و مط‌بوعات‌. '' نشريه‌ اخبار و اسناد از مهر تا اسفند 1348'' (269)

 

نام: آتاباي‌، ابوالفتح

شماره صفحه: 66،99،228،236

توضيح‌ : معاون‌ وزارت‌دربار ايران‌ و وزارت‌ امورخارجه‌. اداره ‌اط‌لاعات‌ و مط‌بوعات‌.'' نشريه ‌اخبار و اسناد از مهر ماه ‌تا اسفند 1353'' تهران‌: وزارت ‌امور خارجه‌، اداره ‌اط‌لاعات‌ و مط‌بوعات‌، (498 ص‌)

 

نام: آتاباي‌، ابوالفتح

شماره صفحه: 84

ايران‌. وزارت‌ امورخارجه‌. '' نشريه ‌وزارت‌ امور خارجه‌. شماره ‌دوم، دوره ‌دوم‌'' (تير 1335)

ن

www.iichs.org