پيشه‌وري‌ ، جعفر

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه : 1 ـ 5،10 ـ 13،33 ـ 35،50 ـ 65،83،88،90
عميدي‌ نوري‌، ابوالحسن‌.''آذربايجان‌ دمكرات‌''، ''59653''(92 ص‌(
شماره‌ راهنما: آ8ع‌ DSR 1511 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌: 46 ـ 48،5
آذري‌، مهرداد.'آذربايجان‌ و نغمه‌هاي‌ تازه‌ استعمارگران‌''، ''43638''(94 ص‌.)
شماره‌ راهنما: آ45ذ DSR 2001 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌: 198،197،196،171،158،58
فتحي‌، نصر#الله‌، .-1293''آزاده‌ گمنام‌''، ''45190''(217 ص‌(
شماره‌ راهنما: 1332 4آ2ف‌ DSR 1474 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه: 254
آژند، يعقوب‌،-1328، گردآورنده‌ و مترجم‌.''ادبيات‌ نوين‌ ايران‌: از انقلاب‌ مشروط‌يت‌ تا انقلاب‌ اسلامي‌''، ''57780''(420 ص)
شماره‌ راهنما: 1363 42الف‌4آ PIR 3374 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌ : 41،42،48،50
ايرانلو، علي‌.''از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ تا جنگ‌ ايران‌ و عراق‌''، ''42830''(509 ص)
شماره‌ راهنما: 4الف‌9الف‌ DSR 1570 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه : 208،210،211،212،213،215،218،221،222،224،225،226،233،237،41، 243
ط‌اهري‌، عليرضا.''از شكست‌ تا پيروزي‌، ماجراهاي‌ نفت‌''، ''45132''(346 ص‌.)
شماره‌ راهنما : 2ط‌9الف‌ HD 9576 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه : 208،210،211،212،213،215،218،221،222،224،225،226،233،237،41، 243
ط‌اهري‌، عليرضا.''از شكست‌ تا پيروزي‌، ماجراهاي‌ نفت‌''، ''45132''(346 ص‌.)
شماره‌ راهنما : 2ط‌9الف‌ HD 9576 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌: 13،14،63،67،73،86،91،92،99،114،
شفيعي‌، امير ولي‌الله‌.''اسراري‌ از سياستهاي‌ پشت‌ پرده‌ در ايران‌ ج‌. 1''، ''52311)
شماره‌ راهنما : 5الف‌7ش‌ DSR 1527 /

 

نام‌: پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌: 265،379،480،487،489،
دانشجويان‌ مسلمان‌ پيرو خط‌ امام‌.''اسناد لانه‌ جاسوسي‌ ج‌. 47''، ''42045
شماره‌ راهنما : 2د9الف‌ DSR 139 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه : 388،380،سي‌ و هشت‌،سي‌ و هفت‌
شيخ‌ الاسلامي‌، جواد، .-1303''اسناد محرمانه‌ وزارت‌ خارجه‌ بريتانيا درباره‌ قرارداد 1919 ايران‌ و انگليس‌ ج‌. 2''، ''61879''،مترجم‌:محمدجواد شيخ‌الاسلامي
شماره‌ راهنما: 1365 5الف‌9ش‌ DSR 1459 /

 

نام‌: پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌ : 145،147،
سعيدي‌، خسرو.''الهيارصالح‌ ج‌. 1''، ''61640
شماره‌ راهنما : 7س‌2ص‌ DSR 1486 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌: 84،86،93،96
قائم‌ مقامي‌، جهانگير، .-1297''ايران‌ امروز: بررسيهائي‌ درباره‌ فرهنگ‌ ملي‌ ايران‌''، ) “0856''سه‌، 212 ص)
شماره‌ راهنما : 1354 9الف‌2ق‌ DSR 1476 /

 

نام‌ : پيشه‌وري‌ ، جعفر
شماره‌ صفحه‌ : 20،75،89،119،222
ذبيح‌، سپهر.''ايران‌ در دوران‌ مصدق‌''، ''51741''،مترجم‌:محمد رفيعي‌ مهرآبادي‌،([5]، 272 ص)
شماره‌ راهنما: 9الف‌2ذ DSR 1515 /

 

www.iichs.org