جنگلي، ميرزا كوچك خان

 

نام‌ : جنگلي‌، ميرزاكوچك‌خان‌
شماره‌صفحه‌ : 15،28
توضيح‌ : يونس‌
كاظ‌م‌زاده‌ايرانشهر ، كاظ‌م‌.''آثارواحوال‌كاظ‌م‌زاده‌ايرانشهر''تهران‌
:اقبال‌،.1350(487 ص‌ )

 

نام‌ : جنگلي‌، ميرزاكوچك‌خان‌
شماره‌صفحه‌ : 596،597،618،718،
فتحي‌، نصرت‌الله‌.''آزاده‌گمنام‌''تهران‌:بي‌نا،.1333(217 ص)

 

نام‌ : جنگلي‌، ميرزاكوچك‌خان‌
شماره‌صفحه‌ : 6،
پاكروان‌، امينه‌.''آغامحمدخان‌''،مترجم‌:جهانگيرافكاري‌،تهران‌:بامداد،.1367
304 ص‌

 

نام‌ : جنگلي‌، ميرزاكوچك‌خان
شماره‌صفحه‌ : 78،148،149،150،151،157،164،167،168،169،170،171،215،216،264
 جودت‌، حسين‌.''ازانقلاب‌مشروط‌يت‌تا ..."

 

نام‌ : جنگلي‌، ميرزاكوچك‌خان
شماره‌صفحه‌ : 113¡ جودت‌، حسين‌.''ازانقلاب‌مشروط‌يت‌تا ..."
ط‌اهري‌، عليرضا.''ازشكست‌تاپيروزي‌، ماجراهاي‌نفت‌''بي‌جا:مركز تحقيقات‌،.2535( 346 ص)

 

نام‌ : جنگلي‌، ميرزاكوچك‌خان
شماره‌صفحه‌ : 32،48،55،59،60،71،85،87،95،96،97،98،99،160
توضيح‌ : آزاديخواه‌
جودت ، حسين‌.''ازصدرمشروط‌يت‌تاانقلاب‌سفيد تاريخچه‌فرقه‌دموكرات‌ياجمعيت‌عاميون‌
ايران‌''بي‌جا:چاپخانه‌درخشان‌،.1348(184 ص‌ )

 

نام‌ : جنگلي‌، ميرزاكوچك‌خان
شماره‌صفحه‌ : 366
شميم‌، علي‌اصغر.''ازنادرتاكودتاي‌رضاخان‌ميرپنج‌''بي‌جا:مدبر،.1316-1368

 

نام‌ : جنگلي‌، ميرزاكوچك‌خان
شماره‌صفحه‌ : 102،108
توضيح‌ : رهبر نهضت‌جنگل‌
''اسناد تاريخي‌جنبش‌كارگري‌، سوسيال‌ـ دموكراسي‌و كمونيستي‌ايران‌: تحليلي‌از خط‌
مشي‌سياسي‌حزب‌توده‌ايران ''

 

نام‌ : جنگلي‌، ميرزاكوچك‌خان
شماره‌صفحه‌ : 8
توضيح‌ : رهبر نهضت‌جنگل‌در گيلان‌
''اسناد سخن‌مي‌گويد : آيا مصدق‌فراماسون‌بود ؟''تهران‌:ابوذر،([4] ، 54 ) ‌

 

نام‌ : جنگلي‌، ميرزاكوچك‌خان
شماره‌صفحه‌ : 36،37
‌،140،172،173،206،246،264،276،283،297،338،339،342،374
عكس‌،377 ـ 380،382 ـ 384،387،388،425
توضيح‌ : رهبر نهضت‌جنگل‌گيلان‌
انگلستان‌. وزارت‌امور خارجه‌.''اسناد محرمانه‌وزارت‌خارجه‌بريتانيا. ج‌ 1
2'' مترجم‌:محمدجواد شيخ‌الاسلامي‌،تهران‌:كيهان‌،.1365([7]،ج‌ )

 

 

ن

www.iichs.org