كليدواژه : پسيان، محمدتقي

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 50،51
توضيح‌ : (ارتشي‌ )
عبده‌، جلال‌.''چهل‌ سال‌ در صحنه‌ قضايي‌، سياسي‌، ديپلماسي‌ ايران‌ و جهان‌، خاط‌رات‌ دكتر
جلال‌ عبده‌ ج‌. 2''، ''43374
شماره‌ راهنما : 1368 9چ‌2ع‌ DSR 1486 /
 

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 366،481
توضيح‌ : (كلنل‌ )
كاظ‌م‌زاده‌ ايرانشهر، كاظ‌م‌.''آثار و احوال‌ كاظ‌م‌زاده‌ ايرانشهر''، ''62009'' (487 ص‌، مصور) شماره‌ راهنما : 2ك‌3ك‌ LB 775 /
 

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 245،246
صدر هاشمي‌، محمد.''تاريخ‌ جرايد و مط‌بوعات‌ ايران‌ ج‌. 2''، ''61651 “
شماره‌ راهنما : 4ص‌9الف‌ PN 5449 /
 

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 171،144
توضيح‌ : (ارتشي‌)
همداني‌، نادعلي‌.''مدرس‌ سي‌ سال‌ شهادت‌''، ''43467''([4]، 229 ص‌.(
شماره‌ راهنما : 1360 8هـ4م‌ DSR 1486 /
 

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 15
كاشاني‌، محمود.''قيام‌ ملت‌ مسلمان‌ ايران‌ 30 تير تا 1331''، ''51183'' (شانزده‌، 192 ص).
شماره‌ راهنما : 1359 9ق‌2ك‌ DSR 1518 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 49،48،47،40
توضيح‌ : فرمانده‌ ژاندارمري‌ خراسان‌
يغمايي‌، اقبال‌.''كارنامه‌ رضا شاه‌ كبير بنيانگذار ايران‌ نوين‌''، ''50846'' (سه‌، 561 ص).
شماره‌ راهنما : 1355 2ك‌7ي‌ DSR 1488 /

 

نام : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 95،32،23،21
دشتي‌، علي‌.''پنجاه‌ و پنج‌''، ''50853'' ([4]، 250، [12] ص‌3)
شماره‌ راهنما : 1354 9پ‌5د DSR 1471 /1 /

 

نام : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 38
توضيح‌: نويسنده‌ كتاب‌ قيام‌ كلنل‌ (ارتشي‌)
آيت‌، حسن‌.''چهره‌ حقيقي‌ مصدق‌السلط‌نه‌''، ''44980'' (271 ص‌.)
شماره‌ راهنما : 9چ‌9آ DSR 1518 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 25،140،316،147
مرسلوند، حسن‌.''زندگينامه‌ رجال‌ و مشاهير ايران‌ ج‌. 1''، ''66941 “
شماره‌ راهنما : 9ز4م‌ R DSR 1485 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 262،8
توضيح‌ : در خراسان‌ اعلام‌ استقلال‌ كرد
عنايت‌، حميد.''قهرمان‌ جنگل‌، سرگذشت‌ پر ماجراي‌ سردار نام‌آور جنگل‌''، ''44380'' (3، 286ص)
شماره‌ راهنما : 9ق‌9ع‌ DSR 1471 /

 

نام‌ : پسيان‌ ، محمدتقي‌
شماره‌ صفحه‌ : 11،31،33،208،396
توضيح‌ : كلنل‌
مكي‌، حسين‌، .1378-1290''تاريخ‌ بيست‌ ساله‌ ايران‌ ج‌. 2''، ''66879 “
شماره‌ راهنما : 2ت‌7م‌ DSR 1488 /

ن

www.iichs.org