امام ‌خميني‌(ره)                                                         

 

نام : امام ‌خميني‌                                            

شماره ‌صفحه  : 50،51،87،                                                

آيت‏الله
 “ 25 سال سانسور در ايران“، “ 53791“ (167ص)
 شماره راهنما : 9 ب الف / 658  z

 

نام‌: امام‌ خميني‌                                         

شماره صفحه: اق2و1
توضيح‌: *                                                         
دانشجويان ‌مسلمان ‌پيرو خط‌ امام‌.''اسناد لانه ‌جاسوسي‌ج‌. 11''، ''66743'' 
شماره‌ راهنما  : 2د9الف‌                                   DSR 139 /

 

نام‌: امام‌ خميني‌                                         

شماره ‌صفحه‌: 3،4 ، 5،9 ، 12،13 ، 16 ، 17 ، 23 ، 42 ، 46 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 60 ، 63 ، 64 ، 65 ، 78 ، 79 ،80 ، 81 ،97 ،100 ، 102، 103 ، 106 ، 107 ، 113 ، 116 ، 118 ، 125 ، 126 ، 128 ، 130 ، 132 ، 135 ، 139، 142 ، 143، 145 ، 146 ، 147 ، 148 ،151 ،157 ،163 ، 165 ، 169 ،171 ،176 ، 177 ، 178 ،179 ، 181،  180، 183 ،184،                            

ملكي‌، حسين‌(ح‌. م‌. زاوش‌). '' دولتهاي‌ ايران ‌در عصر مشروط‌يت ‌ـ 1285 . ج1 '' تهران‌: نشر اشاره‌،.1370

 

نام‌: امام‌ خميني‌                                         

شماره ‌صفحه‌: 1 ،2 ، 6 ،10 ،39 ،47 ،52 ،59،                                    

توضيح‌: رهبر انقلاب ‌اسلامي ‌ايران‌                             
دانشجويان ‌مسلمان ‌پيرو خط ‌امام‌. '' اسناد لانه ‌جاسوسي‌ج‌. 37''، ''42026''
شماره ‌راهنما :  2د9الف‌                                   DSR 139 /

 

نام‌: امام‌ خميني‌                                         

شماره صفحه: 1، 3، 5، 6، 8، 38، 126، 127، 142، 143، 144، 153، 154، 158، 160، 165، 171، 172، 174

توضيح‌: رهبر انقلاب ‌ايران‌                                   
دانشجويان ‌مسلمان ‌پيرو خط ‌امام‌. '' اسناد لانه ‌جاسوسي‌ج‌. 8''، ''61283'')          
شماره ‌راهنما :  1359 2د9الف‌                                   .SR 139 /

 

نام‌: امام‌ خميني‌                                         

شماره صفحه: *
ايران‌. موسسه‌ مط‌العات‌ و پژوهشهاي‌ سياسي‌. '' ظ‌هور و سقوط ‌سلط‌نت‌ پهلوي‌. ج ‌'' تهران‌ اط‌لاعات‌،.1369

 

نام‌: امام‌ خميني‌                                         

شماره صفحه: 25، 26، 36-31، 38، 39، 41، 54-46، 76، 83، 90، 95، 96، 99، 102، 103، 106، 107، 116-113، 122-118، 127، 128، 137، 159-157، 163، 164، 179، 180، 183، 184

توضيح‌ : معاون‌ وزارت‌ دربار ايران‌. وزارت‌ امورخارجه‌. اداره ‌اط‌لاعات‌ و مط‌بوعات‌. '' نشريه ‌اخبار و اسناد از فروردين ‌تا شهريور 1353' ' تهران‌: وزارت ‌امور خارجه‌، اداره ‌اط‌لاعات ‌و مط‌بوعات‌، (441 ص )
 

 

نام‌: امام‌ خميني‌                                         

شماره ‌صفحه‌: 6،112،                                                   

توضيح‌ : معاون‌وزارت‌دربار ايران‌. وزارت ‌امور خارجه‌، اداره ‌اط‌لاعات ‌و مط‌بوعات‌. '' نشريه‌ اخبار و اسناد از مهر تا اسفند 1348'' (269)

 

نام‌: امام‌ خميني‌                                         

شماره‌صفحه : 278،295،300،                                             

توضيح‌: آيت‌الله‌                                            
بهنود، مسعود، .-1325''دو حرف‌: مجموعه‌ مقالات‌''، ''51737''([8]، 305 ص‌.)         
شماره‌راهنما :  9د85هـ                                   PIR 7980 /

 

نام‌: امام‌ خميني‌                                         

شماره‌صفحه‌: از ص‌به ‌بعد، در هر صفحه‌،                                      

توضيح  : *                                                        
موحد، هـ. ''دو سال‌آخر# رفرم‌تا ... انقلاب ‌بضميمه‌انقلاب ‌و آمريكا''،   [6])''44407''، 367 ص‌.)                                                       
شماره ‌راهنما  :  9د8م‌                                   DSR 1555 /
 

ن

www.iichs.org