آزموده، حسين

 

نام : آزموده‌، حسين‌
شماره ‌صفحه‌ : 46،69،83،101،135

توضيح‌ : دادستان ‌ارتش‌، سرلشكرافراسيابي‌، بهرام‌.' ' ايران ‌و تاريخ‌'' [بي‌جا] : نشر علم‌،.1367([9] ، 632)

 

نام‌ : آزموده‌، حسين
شماره ‌صفحه‌ : 176،175،174،173،172،169،168،414،412،179،178

مصط‌فوي‌، رحمت‌. ''تهران ‌دموكرات‌ و علي‌ اميني‌ در ترازو ...'' تهران‌: نشر سلسله‌،.1363(نه¡ 418 ص‌ .)

 

نام‌ : آزموده‌، حسين
شماره ‌صفحه‌ : 323،318،310،226،207،330،326

توضيح‌ : دادستان ‌ارتش‌ (سرلشكر)
مصدق‌، محمد.'' خاط‌رات ‌و تالمات ‌دكتر محمد مصدق‌'' تهران‌: علمي‌، .1365([3] ، 416 ص‌.)

 

نام‌ : آزموده‌، حسين
شماره ‌صفحه‌ : 118،122،127،129،134،135،137،139،142،158
توضيح‌ : (آيشمن)
مصدق‌، غلامحسين‌.''در كنار پدرم ‌مصدق‌: خاط‌رات‌ دكتر غلامحسين‌ مصدق‌'' تهران‌: موسسه خدمات ‌فرهنگي‌ رسا، .1369 (دوازده‌، 229 ص‌ .)

 

نام‌ : آزموده‌، حسين
شماره ‌صفحه‌ : 50،512،517،540،541،545،550،556،559،561،577،579،584،602،603
بزرگمهر ، جليل‌. ''دكتر محمد مصدق‌ در دادگاه ‌تجديدنظ‌ر نظ‌امي‌'' تهران‌: شركت‌ سهامي‌ انتشار، 1365(606)

 

نام‌ : آزموده‌، حسين
شماره ‌صفحه‌ : 413،414،749،727،557،749،384،397،877
توضيح‌ : دائي‌ جمشيد آموزگار ، دادستان ‌نظ‌امي‌ پس ‌از كودتاي‌مرداد از عوامل‌كودتاي ‌زاهدي‌ بهنود ، مسعود. ''دولتهاي‌ ايران ‌از سيدضياء تا بختيار'' تهران‌:جاويدان‌، 1366 (بيست‌و چهارم‌ ¡ 929 ص‌.)

 

نام‌ : آزموده‌، حسين
شماره ‌صفحه‌ : 213،308،349،353،366،367،368،369،371،382
مصور رحماني‌، غلامرضا. ''كهنه‌ سرباز : خاط‌رات ‌سياسي‌ و نظ‌امي‌'' تهران‌: رسام‌،.1367 ([11¡[ 589 ص‌ .)

 

نام‌ : آزموده‌، حسين
شماره ‌صفحه‌ : 89،110،111،122،123،125،126
توضيح‌ : سپهبد نجاتي‌، غلامرضا. ''ماجراي ‌كودتاي‌ سرلشكر قرني‌'' تهران‌: موسسه‌ خدمات‌ فرهنگي‌ رسا، 1373 (135 ص.)

 

نام‌ : آزموده‌، حسين
شماره ‌صفحه‌ : 33،32،31،28،43،47،49،53،54،69،3،5،6،7،8،15،16،17،18،19،31¡
32¡ عكس‌ بعداز ص‌،32،32،85،84،82،81،79،62،43،86،88،89،90،91،92
 توضيح : ارتشي‌ دادستان ‌دادگان ‌مصدق بزركمهر ، جليل‌. '' مصدق‌ در محكمه ‌نظ‌امي‌... ج‌'' تهران‌: نشر تاريخ‌ ايران‌،.1363

 

نام‌ : آزموده‌، حسين
شماره ‌صفحه‌ : پنچ‌،شش‌،هفت‌،هشت‌،نه‌،ده‌،يازده‌،دوازده‌،سيزده‌،چهارده‌،شانزده‌،هفده ¡نوزده‌،بيست‌،بيست‌ويك‌،410،417،420،421،423،424،425،427،429،438،448،49
توضيح‌ : سرتيپ‌ـ دادستان ‌دادگاه ‌نظ‌امي‌ مصدق بزرگمهر ، جليل‌. ''مصدق‌ در محكمه ‌نظ‌امي‌... ج‌'' تهران : نشر تاريخ ‌ايران‌،.1363)

ن

www.iichs.org