موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (با کاروان تاريخ - عکس)           WWW.IICHS.ORG

مجموعه دوازدهم

[2307_ 3ع]

عبور و مرور مردم از دروازه دولت تهران در اوايل دوره پهلوي

[2159_ 3ع]

دست فروش دوره‌گرد در اواخر قاجاريه

[2176_ 3ع]

نصب تير چراغ برق در يکي از کوچه‌ها

 

[1294_ 3ع]

کجاوه وسيله مخصوص حمل مسافر در دوره قاجار

[1908_ 3ع]

آرامگاه ابوعلي سينا در همدان

[1932_ 3ع]

آرامگاه بابا طاهر عريان در شهر همدان

 

[3144_ 3ع]

نمايشگاه فرش ايران در بلژيک

[5045_ 1ع]

خانه کعبه و قسمتي از شهر مکه

[5401_ 3ع]

چند تن از زنان دربار ناصرالدين شاه و خانواده معيرالممالک

 

[444_ 4ع]

معلمين و شاگردان مدرسه سالاريه

[5671_ 1ع]

جمعي از نيروهاي پليس جنوب به فرماندهي افسران انگليسي

[131541_ 275م]

راه‌آهن سراسري ايران

 

[131462_ 275م]

باغ ارم شيراز

[23_ 2ع]

محمدابراهيم علم امير قائنات و بيرجند به همراه عده‌اي از افسران و مقامات دولتي انگليس

[694_ 2ع]

عبدالحسين ميرزا فرمانفرما حاکم کرمان به اتفاق مسيو ساکس کنسول انگليس و خواهرش در روز مسابقه اسب‌دواني

 

[1627_ 1ع]

دورنماي هوايي تهران و عمارت شمس‌العماره در دوره ناصري

[2856_ 1ع]

کامران ميرزا نايب‌السلطنه وزير جنگ

[1271_ 3ع]

نمايي از عمارت و باغ علي امين‌الدوله در تهران

 

[5069_ 3ع]

تخت پادشاهي جواهرنشان

[2960_ 924ر]

بازديد عبدالله رياضي رئيس مجلس و هيات خارجي از کتابخانه مجلس شوراي ملي

[10987_ 3ع]

عمارت بانک ملي ايران شعبه سبزه ميدان در اواسط دوره پهلوي

 

[4232_ 1ع]

چند تن از اساتيد دانشکده ادبيات دانشگاه تهران

[3811_ 11ع]

جمعي از اساتيد و دانشجويان دانشکده حقوق دانشگاه تهران

[3_ 114ق]

سينما ايران در دوره پهلوي اول

 

[1202_ 288م]

تظاهرات مردم به مناسبت ملي شدن صنعت نفت

[50_ 118ص]

نماي بيروني ساختمان بانک پهلوي در شمال کشور

[2124_ 1ع]

اعضاي کنگره فردوسي مرکب از دانشمندان و شرق‌شناسان ايراني و خارجي در مدخل دارالفنون

 

 

[4846_ 4ع]

گوشه‌اي از مراسم تشريفات ورود محمدحسن ميرزا وليعهد در دارالسلطنه تبريز

[2855_ 1ع]

جمع کثيري از مردم  در حال تماشاي کشتي پهلواني در دوره ناصري در ميدان ارک

[32_ 6ع]

اجتماع مردم به هنگام تماشاي مسابقه اسب‌دواني در دوره قاجاريه

 


چاپچاپ
www.iichs.org