[1202_ 288م]

تظاهرات مردم به مناسبت ملي شدن صنعت نفت

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org