[1932- 3ع]

آرامگاه بابا طاهر عريان در شهر همدان

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org