[50_ 118ص]

نماي بيروني ساختمان بانک پهلوي در شمال کشور

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org