[2855_ 1ع]

جمع کثيري از مردم  در حال تماشاي کشتي پهلواني در دوره ناصري در ميدان ارک

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org