[23_ 2ع]

محمدابراهيم علم امير قائنات و بيرجند به همراه عده‌اي از افسران و مقامات دولتي انگليس

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org