[4846_ 4ع]

گوشه‌اي از مراسم تشريفات ورود محمدحسن ميرزا وليعهد در دارالسلطنه تبريز

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org